عوامل دخيل در رفتارهای جنسی بشر

عوامل دخيل در رفتارهای جنسی بشر:
1-توان جنسی (يعنی ظرفيت و توانايی فرد به تحريک جنسی شدن و به ارگاسم رسيدن) به وضعيت عمومی جسمانی، و بخصوص به کارکرد سيستم عصبی و ماهيچه ای فرد بستگی دارد. اين ظرفيت در افراد مختلف متفاوت است و حتی در خود فرد هم در زمانهای مختلف يکسان نمی باشد. برای مثال، توان جنسی فرد در دوران نوزادی، کودکی، نوجوانانی، جوانی و پيری متفاوت می باشد.
2-انگيزۀ جنسی (يعنی ميل به انجام فعاليت جنسی)، ممکن است تحت تأثير سطح هورمونهای خاصی در بدن باشد، اما به نظر می رسد که عمدتاً به عوامل روانی بستگی دارد. عوامل مهمتر همانا شرايط اجتماعی و
وضعيت و شرايط خاص هرموقعيت می باشند. با اين حساب، (حد و حدود) انگيزه های جنسی در افراد مختلف متفاوت است، و درهر فردی هم در زمانهای مختلف يکسان نمی باشد.
3-عملکرد جنسی (صرف عمل و نه چيز ديگر) نه تنها به عوامل فيزيولوژيکی و روانی، بلکه به گير آوردن فرصت و موقعيت هم بستگی دارد. لازم به گفتن نيست که مرز حداکثر عملکرد جنسی با توان جنسی فرد محدود می شود.

عقل سليم به ما می گويد که توان، انگيزه و عملکرد جنسی هميشه بر هم منطبق نيستند، يعنی همۀ آنها همزمان فراهم نمی شوند. 

حداقل، در رابطه با سکس، تعداد کسانی که فرصت می يابند هر چه را که می توانند و هر چه را که می خواهند، انجام دهند، محدود است. تازه، پژوهشگران جنسی ثابت کرده اند که مثلاً در افراد مذکر، حداکثر توان جنسی، معمولاً بلافاصله بعد از بلوغ به فرد دست می دهد، درحاليکه بنا به انواع محدوديتهای اجتماعی، عوامل روانی بازدارندۀ درون فرد، و نداشتن فرصت و موقعيت، سطح عملکرد جنسی
آنها در سطح خيلی نازلی قرار دارد و سالها بعد، زمانی که موقعيت بهتری برايشان فراهم شود، آنوقت ممکن است فعاليت (عملکرد) جنسی آنها به اوج خود برسد؛ 
اما در آن زمان، توان جنسيشان ديگر در آن سطح بالايی که قبلاً بوده، نمی باشد. 
مثال ديگری بياوريم: ثابت شده که سطح توان جنسی زنان خيلی بالاتر از سطح انگيزۀ جنسی آنها است.
 و باز مشاهده شده که، در برخی افراد، ممکن است درعين پائين بودن سطح انگيزه جنسی، اما سطح عملکرد جنسی آنها بالا باشد.

برای نمونه زمانی که انگيزه بيشتراقتصادی باشد (در حالت زنان روسپی)، يا بيشتر اجتماعی (نمونۀ زنانی که خسته اند و رغبتی به سکس ندارند اما برای راضی نگه داشتن شوهر، به سکس تن می دهند.)

منبع: رفتارهای جنسی بشر

نویسنده:اروین هیبرله

مترجم:جهانگیر شیرازی

فیروزه سخندانی 
روانشناس شخصیت و مشاور ازدواج

پژوهشگر و درمانگر مسائل جنسی

˄