آیا بین باورهای جنسی و عملکرد جنسی رابطه‌ای می‌باشد؟

 در دنیای اطلاعات و جهان ارتباطات امروز، که پیشرفت تکنولوژی، هر لحطه، انسانهای جوامع و فرهنگهای مختلف را به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر م‌یکند، خواسته‌های بشر، بیشتر و جدیدتر شده و رفاه، آزادی، آرامش ، لذت و تنوع اهمیت بیشتری پیدا نموده‌اند. 

از این رو رابطه جنسی جایگاهی مهمتر یافته و نه تنها در رده نیازهای فیزیولوژیک انسانها همانند تشنگی، گرسنگی و نیاز به هوا و خواب، بلکه در حیطه نیازهای معنوی و عرفانی چون نیاز به زیبایی و کمال در نظر گرفته می‌شود. 

اما ابهامات، خرافات و جهالت های پیرامون آن هنوز از بین نرفته است.

چون نقش رویدادهای شناختی بعنوان محرکهای رفتار جنسی مورد تایید قرار گرفته است، افکار، نگرش، باورها و ارزشهای افرادبخشی از مولفه‌های مهم رفتار جنسی هستند و منابع مهم موثر بر پاسخدهی جنسی محسوب می‌شوند.

 نگرش و عقاید دال بر رویدادهای شناختی خاص نیست، بلکه به شیوه‌های تفکر و سوگیری در تفسیر اطلاعات اطلاق میشود که بر محتوای فعالیت شناختی تاثیر میگذارد.

در حیطه مسائل جنسی، مردم، عقاید، باورها و نگرش راجع به طیف وسیعی از موضوعات مانند فعالیت‌های جنسی بهنجار و یا نابهنجار، نقش‌های جنسی یا فعالیت‌های جنسی دارند. افکار و نگرش‌های ناسازگارانه در چگونگی تفسیر اطلاعات در موقعیت‌های جنسی و نهایتا تجربه، میل، برانگیختگی و ارگاسم نقش بسیار مهمی ایجاد میکنند.

 اگر محرک ورودی به گونه‌ای تفسیر شود که باعث بوجود آمدن افکار جنسی مثبت گردد، در مقایسه با تغییری که باعث ایجاد افکار منفی می‌شود، احتمالا تاثیرات متفاوتی بر پاسخ‌‌دهی فرد خواهد گذاشت.

زندگی زناشویی باید به منزله رابطه رضایت بخشی برای همسران باشد که بتوانند نیازهای عاطفی و روانی خود را در آن تامین کرده و هر یک از زوجین بتوانند علاوه بر داشتن امنیت روانی، نیازهای جنسی خود را نیز در یک فضای صمیمانه برآورده سازند.

فیروزه سخندانی

روانشناس شخصیت و مشاور ازدواج

پژوهشگر و درمانگر مسائل جنسی

 

˄