Cloud Zoom small image

کودکان ما تقریبا دربازه همه چیز کنجکاوند. آنان مخصوصا درباره بدن هایشان، درباره اینکه از کجا آمده اند، در چگونه ساخته شده اند، کنجکاوند. بسیاری، البته نه همه، از ما سوالات بی پایانی درباره این موضوعات میپرسند. از ما میپرسند چرا بدنهایشان مشابه و متفاوت از بدن های دیگران است، چه چیزی یک دختر را دختر و یک پسر را پسر میکند، نام بخشهای مختلف بدن شان چیست، و بسییاری سوالات دیگر درباره خودشان و بدن هایشان . پاسخگویی به بسیاری از سوالات آنها آسان است. پساخگویی به برخی دیگر از سوالات نیز دشوار است.

این کتاب را خلق کرده ایم تا به بسیاری از پرسشها و نگرانی های کودکان درباره این مسائل پاسخ دهیم.

با والدین، معلمان ، کتابدارن، پرستاران، دکترها، مددکاران اجتماعی، روان نشاسان، متخصصان سلامت، صحبت کرده ایم تا مطمئن شویم همه محتویات این کتاب مناسب سن کودکان، از نظر علمی دقیق، و همچنین تا حد امکان به روز است.

بسیاری از ما پرسیده اند بهترین شیوه این کتاب برای کودکان چیست. هیچ پاسخ واحدی وجود ندارد. این کتاب میتواند بعنوان تجربه ای مشترک میان یک کودک و یک بزرگسال استفاده شود. برخی کودکان شاید بخواهند که کتاب برایشان خوانده شود. کودکان دیگر ممکن است تنها بخشی از کتاب را برگزینند که برایشان جالب است یا به پرسش خاصی که دارند پاسخ میدهد. و دیگران شاید مای لباشند خودشان نگاهی به کتاب بندازند یا آن را بخوانند

اهمیتی ندارد کتاب مان به چه شیوه ای استفاده شود، امیدواریم به پاسخگویی به پرسشهای کاملا عادی و شگفت انگیز کودکان دربازه بدن هایشان، درباره اینکه از کجا آمده اند، و درباره اینکه چه چیزی آنان را پسر یا دختر میسازد، کمک کند.

روبرت هریس و میشل امبرلی، ژانویه 2006

˄