Cloud Zoom small image

 شناختن خودمان یکی از مهمترین و بهترین روشها برای مواجه شدن با دنیای پیرامون مان هست.

این کلاس بر اساس تیپ شناسی شخصیت بر اساس نظریه یونگ که توسط خانم شینودا بولن تنظیم شده است، تدریس میگردد.

مدت زمان کلاس: ده ساعت

شروع دوره: دوشنبه سوم شهریور 1399

˄