Cloud Zoom small image

شناختن خودمان یکی از مهمترین و بهترین روشها برای مواجه شدن با دنیای پیرامون مان هست.

این کلاس بر اساس تیپ شناسی شخصیت بر اساس نظریه یونگ که توسط خانم شینودا بولن تنظیم شده است، تدریس میگردد.

مدت زمان کلاس: 8ساعت

شروع دوره: دوشنبه 14مهر 1399

˄